Mini Lash Pack

$8 $9

Includes 

Eyelash of your choice 

Lip Gloss

2 trendy hair clips/pins 

Eyelash brush