Lash Pack

$17 $20

Includes

2 Eyelashes of your choice

Eyelash Glue

Lip Gloss

3 Trendy Hair Clips/Pins

Eyelash Brush